Informatie en huisreglement Fysiotherapie Centrum Eindhoven

Algemeen

De praktijk voor fysiotherapie bestaat uit een team van fysiotherapeuten met diverse specialisaties. Momenteel zijn in de praktijk werkzaam: Bart Raaijmakers, praktijkhouder • Algemene fysiotherapie • Manuele therapie mulligan • master sportfysiotherapeut • dry needling info@fysiotherapiecentrumeindhoven.nl

Openingstijden

Maandag          8:00-21:00
Dinsdag            8:00-21:00
Woensdag        8:00-12:00
Donderdag      8:00-21:00
Vrijdag             8:00-21:00
Zaterdag          Alleen op Afspraak

In overleg met je therapeut zijn afwijkingen hierop mogelijk.

Contact

Telefoonnummer 040-2989850

Mail info@fysiotherapiecentrumeindhoven.nl

Tarieven

Met de meeste zorgverzekeraars hebben we contacten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zie ook onze Tarieven.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar je NAW(naam, adres en woon) gegevens, verzekering en eventueel een verwijsbrief van je huisarts. Het is van belang dat je een indicatie kan geven van de klacht of wens en dan kijken wij naar een passende specialist of fysiotherapeut die met jou aan de slag kan gaan.

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief?

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid dus een verwijzing van een huisarts of specialist is niet noodzakelijk. Bij aanmelding ontvangt je een informatiefolder over Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie en een screeningsvragenlijst. Deze kun je via je online portaal invullen.

Vervolgens maken wij een afspraak met je voor een screeningsgesprek en intake/onderzoek van ongeveer 25-30 minuten. Na de screening geven we een professioneel advies en of je in aanmerking komt voor behandeling door onze fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts beter is.

Wat kun je verwachten van de eerste afspraak?

Je neemt plaats in de wachtkamer bij de receptie van Trainmore en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut neemt wat vragen met je door over je gezondheid en persoonlijke gegevens die van toepassing zijn op je wens of klacht. Meestal wordt er na dit gesprek een onderzoek gedaan om te kijken hoe we met onze dienstverlening het beste advies kunnen geven.

Tijdens het onderzoek kan er gevraagd worden om jezelf gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en de fysiotherapeut maakt in overleg met jou na afloop een vervolgafspraak.

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

 • mondkapje
 • verwijsbrief
 • ziektekostenverzekering gegevens
 • geldig identiteitsdocument
 • handdoek

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 25 minuten bedragen (inclusief aan- en uitkleden).

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan dan moet je dit 24 uur voor de afgesproken behandeling melden via telefoon of mail.

Let op: niet of niet tijdig afgezegde afspraken kunnen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door jezelf betaald worden, te weten 75% van het geldende tarief. In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. De praktijk is gecertificeerd volgens het HKZ certificatieschema Extramurale Fysiotherapiepraktijken.

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.

Privacyreglement

Fysiotherapie Centrum Eindhoven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Centrum Eindhoven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Centrum Eindhoven zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten, worden door Fysiotherapie Centrum Eindhoven  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Dossiervorming;
 • Administratieve doeleinde;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Gerechtvaardigd belang, kerntaak is verplichting tot dossiervorming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Centrum Eindhoven de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Ziektekostenverzekering;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Centrum Eindhoven opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de wettelijke tijd: 15 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Centrum Eindhoven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Centrum Eindhoven van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Controle-afspraken via de webagenda kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd zullen in rekening gebracht worden.
 4. Mits u niet verzekerd bent voor fysiotherapie dan dient u de behandeling ter plekke te betalen. In de praktijk is er de mogelijk om via pinbetaling het verschuldigde bedrag te voldoen. Met uitzondering (in overeenstemming met therapeut) kan de behandeling ook via factuur worden voldaan. Betaling hiervan geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.
 6. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken
Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Niet reanimeren
U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij: De Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl) Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (www.nvve.nl).

Actueel nieuws Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website:  www.fysiotherapiecentrumeindhoven.nl of Facebook pagina van de praktijk.